Poskytujeme dopravu zdarma na nákup od 2200,-Kč.

Reklamační řád

Reklamační řád

 

  1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího odpovědnosti za vady (dále jen " reklamace ").
 
1.2 Prodávajícím je podnikající fyzická osoba Mgr. Jana Doležalová, se sídlem Jinolická 871, 190 12 Praha 9.  IČO: 49630661 (dále též "Anton Fashion"). 

 
1.3 Kupující je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

  1. Záruční podmínky

2.1 Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle volby Kupujícího.
 
2.2 Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání péče o zboží, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nedá se reklamovat. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiné zboží. Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle předchozího bodu bezplatné.
 
2.3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem, pokud není stanovena delší záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potřebných dokumentů souvisejících se zbožím Kupujícím. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží pro soukromou potřebu fyzické nepodnikající osoby[§ 620 odst. 1 občanského zákoníku]. 

2.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
 
2.5. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad o výměně zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu/daňového dokladu a dokladu o výměně zboží (reklamační doklad). V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového zboží.
Veškeré záruční opravy uznané Prodávajícím jako uplatněné právem jsou bezplatné.

2.6. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

  1. Vyřízení reklamace

3.1 Reklamace se uplatňuje v sídle Prodávajícího. Zboží proto zasílejte na adresu:
 
Anton Fashion

Mgr. Jana Doležalová

Jinolická 871

19012 Praha 9

 

3.2 Zboží je potřeba zaslat Prodávajícímu. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím na balení použijte vhodný materiál, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 
3.3 Přeprava k prodejci je hrazena Kupujícím.
 
3.4 Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.
 
3.5 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 
3.6 Chybné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 
3.7 U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 
3.8 O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně telefonicky Stejně jako při vyřízení objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.
 
3.9 Prodávající plně odpovídá za sledování běhu lhůty pro reklamaci v souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka se sdělením o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě ve formě e-mailu, případně telefonicky, je-li taková komunikace s Kupujícím předem domluvena.
 
3.10 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zboží je z hygienických důvodů na reklamaci přijat pouze řádně vyčištěné.

 

4.Závěrečná ustanovení

4.1 V případě jakékoli Reklamace Kupující vyrozumí Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.
 
4.2 Vztahy neupravené v reklamačním řádu řídí se občanským zákoníkem nebo Zákonem o ochraně spotřebitele. Pokud uvedené právní předpisy upravují podmínky smluvního vztahu výhodnější pro spotřebitele jako reklamační řád, platí příslušná zákonná ustanovení.
 
4.3 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 25. září 2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.